Here you can find (and download) methodological recommendations about the assessment criteria of the lessons of English and paperwork

На цій сторінці ви знайдете (і можете завантажити) методичні рекомендації щодо оцінювання учнів та оформлення шкільної документації вчителями іноземних мов

PowerPoint presentation 'Methodological recommendations about teaching foreign languages in 2015-2016' / ЕЛЕКТРОННА ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2015-2016 н.р."

Assessment criteria of the English language / Вимоги оцінювання навчальних досягнень з англійської мови

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблені відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» і набувають чинності поетапно:

­ у 1 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/13 навчального року;

­ у 2 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;

­ у 3 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;

­ у 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року.

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:

­ у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової;

При оцінюванні знань, вмінь, навичок і ставлень учнів 2 класу за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються усні та письмові словесні (вербальні) оцінки.

­ у 2­4 класах з предметів інваріантної складової: «Сходинки до інформатики», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура»;

­ у 1­4 класах з усіх предметів варіативної складової.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою:

у ІІ семестрі 2 класу та в 3­4 класах з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство» та предмета «Трудове навчання».

Іноземні мови

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Оцінка за семестр виставляється на основі тематичних оцінок та семестрового оцінювання.

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий Аудіювання*
1 Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
2 Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
3 Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
Середній 4 Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мовний матеріал.
5 Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі.
6 Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.
Достатній 7 Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.
8 Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах тематики ситуативного мовлення яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно надану інформацію.
9 Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та фактичну інформацію імпліцитно надану у повідомленні.
Високий 10 Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності.
11 Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.
12 Учень (учениця) без особливих зусиль розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух надану фактичну інформацію у повідомленні.
* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів формуються вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу;
Початковий Читання*
1 Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався.
2 Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався.
3 Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався.
Середній 4 Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.
5 Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.
6 Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.
Достатній 7 Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру.
8 Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію.
9 Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки.
Високий 10 Учень (учениця) уміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки всередині речення та між реченнями.
11 Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між його окремими частинами.
12 Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. В повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності.
* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.;
Початковий Говоріння*
1 Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки.
2 Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки.
3 Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні помилки.
Середній 4 Учень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору.
5 Учень (учениця) уміє в основному логічно побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.
6 Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову відповідно до мовленнєвої ситуації. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.
Достатній 7 Учень (учениця) уміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них.
8 Учень (учениця) уміє логічно висловитися у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє відповідно до комунікативних завдань використовувати лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок.
9 Учень (учениця) уміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, відповідно до комунікативних завдань використовує лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок.
Високий 10 Учень (учениця) уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, використовує граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативних завдань, не допускає фонематичних помилок.
11 Учень (учениця) уміє логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури і лексичні одиниці відповідно до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок.
12 Учень (учениця) уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами.
* Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.;

Письмо*

Рівні навчальних досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) Грамотність
Припустима кількість орфографічних помилок Припустима кількість лексичних, граматичних та стилістичних помилок
Початковий 1 Учень (учениця) уміє писати вивчені слова. допускаючи при цьому велику кількість орфографічних помилок. 8 9
2 Учень (учениця) уміє писати вивчені словосполучення. 6 9
3 Учень (учениця) уміє писати прості непоширені речення відповідно до комунікативної задачі, проте зміст повідомлення недостатній за обсягом для розкриття теми та інформативно насичений. 6 8
Середній 4 Учень (учениця) уміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які утруднюють розуміння тексту. 6 6
5 Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів логічного зв’язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність вжитих структур, моделей тощо 4­5 5
6 Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення/ листа за зразком відповідно до поставленого комунікативного завдання, при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та посередня різноманітність вжитих структур, моделей тощо. 4­5 5
Достатній 7 Учень (учениця) уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком відповідно до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо. 4 4
8 Учень (учениця) уміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо. 3 3
9 Учень (учениця) уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних помилок, які не утруднюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо. 3 2
Високий 10 Учень (учениця) уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури відповідно до комунікативного завдання, використовуючи достатню кількість ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо. 2 1
11 Учень (учениця) уміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов’язаних з повсякденним життям. надаються при наявності несуттєвих орфографічних помилок, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо). 1­2
12 Учень (учениця) уміє надати в письмовому вигляді інформацію відповідно до комунікативних завдань, висловлюючи власне ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури.
* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Paperwork in the secondary school / Оформлення записів у класному журналі у середній та старшій школі

Звертаємо увагу, що наказом МОН України від 03.06. 2008 р. № 496 затверджено інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета» (за умови недоцільності перекладу граматичних явищ, що вивчаються). На правій сторінці записується тема уроку та короткий зміст проведеної роботи. Назва теми для серії уроків дається тільки один раз, а потім слід вказувати тільки відповідну підтему кожного уроку, що входить до даного тематичного циклу та вид роботи на уроці.

Відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). Оцінка за семестр виставляється на основі тематичних оцінок та семестрового оцінювання.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка.

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати. Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н\а (не атестований(а)).

Наприкінці І та ІІ семестрів здійснюється контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до критеріїв оцінювання.

Оцінки виставляються у класному журналі у чотири колонки з відповідним записом. Дату проведення зазначити у кожній колонці.

Рекомендуємо здійснити наступні записи до журналу:

Ліва сторона:

15.12 Контроль аудіювання 18.12 Контроль говоріння 22.12 Контроль читання 25.12 Контроль письма

Права сторона:

15.12 - Контроль аудіювання

18.12 - Контроль говоріння

22.12 - Контроль читання

25.12 - Контроль письма

Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не перездаються і не коригуються.

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Семестрова оцінка виставляється до класного журналу у клітинку без дати з надписом І семестр (ІІ семестр).

За відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з поважної причини) або оцінки за один з видів мовленнєвої діяльності семестрова оцінка має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок та оцінок за види мовленнєвої діяльності.

Якщо учень (учениця) були відсутні на уроках протягом семестру, у колонку з надписом І семестр (ІІ семестр) виставляється н/а (не атестований).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (колонка з надписом Скоригована без зазначення дати). Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше 5 днів після подання заяви (заява подається у триденний термін після виставлення семестрової оцінки). У разі хвороби учня термін може бути подовжено. Завдання для скоригованого семестрового оцінювання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригованане робиться. Підвищення семестрової оцінки учнями:

- 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

-10-11-х класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок (колонка з надписом Річна без зазначення дати). У випадку неатестації учня за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільнений(а)).

Учням, яким оцінка з ДПА переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнівсередніх загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 N 1/9 061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окремих спеціально відведених сторінках журналу.

Приклад оформлення сторінки класного журналу:

Прізвище,ім’я учня /12 /12 /12 /12 Тематична /12 /12 /12 /12 Зошит I семестр Скоригована

Приклад оформлення сторінки класного журналу:

Прізвище, ім’я учня /05 /05 /05 /05 Тематична /05 /05 /05 /05 Зошит II семестр Скоригована Річна ДПА

Підготовлено за матеріалами:

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/Наказ МОН від 03.06.2008 р. № 496, «Інформаційний збірник», №19-20-21, липень, 2008 р.

Наказ МОН України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

Методисти Івано-Франківського ОІППО

Ю.Косенко, О.Кондрат

Paperwork in the primary school / Рекомендації щодо ведення журналу з іноземної мови у початковій школі

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково).

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів. Назви освітніх галузей зазначати не потрібно:Іноземна мова(англійська, німецька, іспанська тощо).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи, що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить "н" і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Бал за ведення зошита з мови (у журналі - Вед. зош.) учитель виставляє наприкінці кожного місяця. Оцінюючи ведення зошита, необхідно враховувати як правильність виконання завдань, так і якість каліграфічного письма, охайність оформлення роботи і грамотність. Колонку "Ведення зошита" ("Вед. зош.") учитель записує без дати. Оцінку за ведення зошитів заносять до класного журналу і враховують як поточну.

Письмові контрольні роботи учні виконують у зошитах для контрольних робіт, які вчитель зберігає до кінця навчального року. Роботу над помилками учні виконують у контрольному зошиті.

Записуючи домашнє завдання, слід обов'язково вказати його зміст і спосіб виконання.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний, тематичний, семестровий.

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Тематична оцінка в балах виставляється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час вивчення теми(підтеми).Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Наприкінці І та ІІ семестрів здійснюється контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до критеріїв оцінювання.

Семестровий бал виставляється на основі результатів усіх видів оцінювання за цей період (на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності). Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не перездаються і не коригуються.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів. Річне оцінювання здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Приклад оформлення сторінки класного журналу:

Прізвище, ім’я учня /12 /12 /12 Зошит Тематична /12 /12 /12 /12 I семестр

Приклад оформлення сторінки класного журналу:

Прізвище, ім’я учня /05 /05 /05 Зошит Тематична /05 /05 /05 /05 II семестр Річна

Підготовлено за матеріалами:

1. Лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

2. Лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів”, www.mon.gov.ua, г. «Початкова освіта», №4(724), лютий 2014

3. Лист МОН від 01.07.14 № 1/9-343 ” Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі”, www.mon.gov.ua

Методисти Івано-Франківського ОІППО

Ю.Косенко, О.Кондрат

тел.(03422) 3-25-35

Darnitskiy methodological center site / Дарницький науково-методичний центр

Кiлькiсть переглядiв: 430

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Дата останньої зміни 18 Квітня 2016

Фотогалерея